Agjencitë e Baseneve Ujore

1. ABU Ishem-Erzen

2. ABU Shkumbin-Elbasan

3.ABU Mat-Lezhe

4.ABU Drin-Bune-Shkoder

5. ABU Vjose-Vlore

6. ABU  Seman-Fier