Aplikoni për të drejtën e përdorimit të markës “EDUA”

 

Anekse: 

Aneks 1 – Dyqani

Aneks 2 – Lista e Produkteve

Aneks 3 – Logoja

Dokumentet e nevojshme

1.         Kriteret e përgjithshme të Aplikimit

2.         Lista e dokumentave të Aplikimit

3.         Formulari i Aplikimit

      

Dokumentet e bashkangjitur