DREJTORIA E PROGRAMIMIT DHE VLERËSIMIT TË POLITIKAVE RURALE

Kontakt:  22 23806

E-mail:   grigor.gjeci@bujqesia.gov.al  

 

BAZA LIGJORE

RREGULLORJA