Drejtoritë

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave Bujqësore

Kontakt:

Drejtoria e Përgjithshme e Ujitjes, Kullimit dhe Mbrojtjes së Tokës

Kontakt:

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve për Bujqësinë

Kontakt:

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Mbështetëse

Kontakt:

Drejtoria e Integrimit Evropian

Kontakt: