Agjencia e Zhvillimit të Zonave Malore – MADA


Adresa:   Rruga Shinasi Dishnica, nr 100, ( Afer Selvise), Tirane

Telefon:   + 355 4 22 67 542

E-mail:   mada@redeval.org

Web:   www.redeval.org


Qëllimi 

Qëllimi i Agjencisë është përmirësimi i cilësisë së jetesës së njerëzve në zonat malore brenda kuadrit të vizionit të zhvillimit të zonave malore dhe inkurajimi i zhvillimit të balancuar dhe të qëndrueshëm, mbështetja e aktiviteteve zhvilluese me bazë pjesëmarrjeje.Më tepër...