Legjislacioni

Ligje :

LIGJI_AKUAKULTURES_KONSULTIM : 

http://www.bujqesia.gov.al/files/programs_files/LIGJI_AKUAKULTURES_KONSULTIM_(1).PDF

Nr. 29/2013, PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 64/2012, DATË 31.5.2012 “PËR PESHKIMIN”, TË NDRYSHUAR

http://www.bujqesia.gov.al/files/programs_files/13-11-12-03-44-09LIGJNr__9822,_dat%C3%AB_29.10.2007.pdf

Nr. 9401, datë 19.5.2005  
PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË “MARRËVESHJEN PËR NXITJEN E 
RESPEKTIMIT TË MASAVE NDËRKOMBËTARE TË MENAXHIMIT DHE TË RUAJTJES SË 
BURIMEVE NGA ANIJET E PESHKIMIT NË DET TË HAPUR” 

 

http://www.bujqesia.gov.al/files/programs_files/13-11-12-03-44-06Ligji_9401_compliance_agreement.pdf

Nr.9093, datë 3.7.2003  
PËR RATIFIKIMIN E “MARRËVESHJES PËR KRIJIMIN E KOMISIONIT TË 
PËRGJITHSHËM TË PESHKIMIT PËR MESDHEUN” 

 

http://www.bujqesia.gov.al/files/programs_files/13-11-12-03-44-01Ligji_9093_GFCM.pdf

Nr. 64/2012
PËR PESHKIMIN

http://www.bujqesia.gov.al/files/programs_files/13-11-12-03-43-56ligj_nr._64,_dt._31.5.2012.pdf

Nr. 29/2013
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 64/2012, DATË 31.5.2012 “PËR
PESHKIMIN”, TË NDRYSHUAR

http://www.bujqesia.gov.al/files/programs_files/13-11-12-03-43-52LIGJ_Nr_29_2013.pdf

Vendime te Keshillit te Ministrave :

Nr.151, datë 13.3.2003 
PËR NDRYSHIMIN E PËRGJEGJËSISË SË ADMINISTRIMIT TË PORTEVE TË 
PESHKIMIT NË VLORË DHE NË SARANDË DHE PËR MIRATIMIN E 
MARRËVESHJES TIP, TË KALIMIT NË PËRDORIM TË PORTEVE TË PESHKIMIT 
TEK ORGANIZATAT E MENAXHIMIT TË PESHKIMIT (OMP)

http://www.bujqesia.gov.al/files/programs_files/V_E_N_D_I_M_151.pdf

Nr.487, datë 16.7.2004  
PËR NDRYSHIMIN DHE KALIMIN E PËRGJEGJËSISË SË ADMINISTRIMIT TË DISA 
MJEDISEVE TË BAZËS NDIHMUESE NË SARANDË DHE BAZËS NDIHMUESE NË 
SHËNGJIN NGA MINISTRIA E MBROJTJES, MINISTRISË SË BUJQËSISË DHE TË 
USHQIMIT, DHE PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.515, DATË 18.7.2003 TË 
KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E LISTËS SË INVENTARIT TË PRONAVE 
TË PALUAJTSHME SHTETËRORE, TË CILAT I KALOJNË NË PËRGJEGJËSI 
ADMINISTRIMI MINISTRISË SË MBROJTJES”

http://www.bujqesia.gov.al/files/programs_files/Vendim_487.pdf

Nr.547, datë 13.5.2009
PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE DHE TË VLERAVE TË QIRASË PËR
SIPËRFAQET UJORE, PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË
AKUAKULTURËS INTENSIVE

http://www.bujqesia.gov.al/files/programs_files/Vendim_i_KM_Nr.547,_dat%C3%AB_13.5.2009.pdf

Nr. 402, datë 8.5.2013
PËR PËRCAKTIMIN E MASAVE MENAXHUESE PËR SHFRYTËZIMIN E QËNDRUESHËM
TË BURIMEVE PESHKORE NË DET

http://www.bujqesia.gov.al/files/programs_files/Vendim_i_KM_402_08.05.2013.pdf

Nr. 407, datë 8.5.2013
PËR PËRCAKTIMIN E NJË REGJIMI KONTROLLI PËR TË GARANTUAR RESPEKTIMIN E
RREGULLAVE TË POLITIKAVE MENAXHUESE NË PESHKIM

http://www.bujqesia.gov.al/files/programs_files/Vendim_i_KM_407_08.05.2013.pdf

Nr. 712, datë 31.7.2013
PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË KONKURRIMIT PUBLIK PËR TË
DREJTËN E PESHKIMIT NË UJËRAT E BRENDSHME TË REPUBLIKËS SË
SHQIPËRISË

http://www.bujqesia.gov.al/files/programs_files/Vendim_i_KM_712_31.07.2013.doc.pdf

Nr.1050, datë 21.7.2008 
PËR FURNIZIMIN E ANIJEVE TË PESHKIMIT ME GAZOIL, PA AKCIZË

 

http://www.bujqesia.gov.al/files/programs_files/vkm_nafta_1050.pdf

UDHEZIME:

UDHEZIMI NR.23 DT.07.08.2008

http://www.bujqesia.gov.al/files/programs_files/13-11-12-04-06-06UDHEZIMI_23_NAFTA.pdf

MARREVESHJE:

http://www.bujqesia.gov.al/files/programs_files/marreveshja_e_portit.pdf

 

Dokumentet e bashkangjitur