Funksionarët deklarues të pasurisë sipas ligjit

Në lidhje me të dhënat për funksionarët që mbartin detyrimin për deklarim në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave  ne zbatim te ligjit nr. 9049, datë 10.04.2003, “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe disa nëpunësve publikë” dhe të ligjit nr. 9347, datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, këtë detyrim ë mbartin funsionarët si:

 

 -Drejtor Drejtorie

- Drejtor i Pëgjithshëm

 -Sekretar i Përgjithshëm

 -Zëvendes Ministër

- Kabinet

 -Ministër