Informacione dhe dokumenta që kërkohen shpesh

Disa nga llojet e dokumentave që kërkohen më shpesh në MBZHR, i gjeni të listuara më poshtë:

 

Vërtetime pagash

Njehësime shkresash me origjinalin

Struktura e Institucionit

Statistika të ndryshme

Dokumente mbi procedurat e marrjes së tokave me qira

Studime të ndryshme

Shkresa të ndryshme nga arkiva e MBZHR