Lista e projekt-akteve që do të paraqiten ose janë paraqitur nga MBZHRAU për konsultim publik gjatë vitit 2017