Programi i Transparencës

I. HYRJE

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit  Rural.

Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.

Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Ministrinë e Bujqësisë dheZhvillimit  Rural ndërton dhe rrit transparencën në punën e saj institucionale, nën garancinë e Ligjit për të Drejtën e Informimit.

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të Ligjit për të Drejtën e Informimit.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural , nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.bujqesia.gov.al , si dhe në mjediset e pritjes së publikut.

Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse, e cila prodhon ose administron dokumentin.

Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë, ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet.

Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje.

Faqja zyrtare e MBZHRAU është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj.

Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

II. PARIME TË PËRGJITHSHME

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural  janë:

“E drejta për informim” është e drejtë Kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.

Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave: MBZHR ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e tij publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë e MBZHR-së .

Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.

Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (këtej e tutje KDIMDP).

Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.

Informacioni publik  pa kërkesë duhet të jetë:

-          i plotë;

-          i saktë;

-          i përditësuar;

-          i thjeshtë në konsultim;

-          i kuptueshëm;

-          lehtësisht i aksesueshëm;

-          i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.

III. INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit  Rural vendos në dispozicion të publikut në faqen e saj të internetit www.bujqesia.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit:

Strukturën organizative të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit  Rural ;

Tekstet e plota, të konventave që janë ratifikuar, të ligjeve, të akteve nënligjore, të kodeve të sjelljes, dokumente politikash, të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të tij dhe që prek publikun e gjerë;

Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës;

Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;

Të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;

 

Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;

Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara;

Informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë:  listën e kontratave të lidhura, shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara, informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;

Informacion për shërbimet që autoriteti i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit, një përshkrim të kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato, informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh, çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik;

Çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik, procedura, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP-së, një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;

MBZHRAU-ja, gjithashtu, krijon dhe arkivon një kopje digjitale të faqes zyrtare të tij në internet, të plotësuar me informacionin që kërkohet në programin e miratuar të transparencës, si dhe për metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të informacioneve publike, të cilat vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë;

Informacioni i publikuar sipas kësaj skeme, përditësohet sa herë ai ndryshon.

 

IV. TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS SË MINISTRISË SË BUJQESISË, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE

 

Kategoritë e informacionit publik  pa kërkesë

Baza ligjore

Dokumenti/Përmbajtja

Afati kohor për publikim

Mënyra e publikimit

Struktura përgjegjëse

Përshkrimi i misionit të MBZHR-së

-

Misioni vendoset i plotë në website  klikoni ketu;

Menjëherë,pas miratimit

Faqja zyrtare www.bujqesia.gov.al;

Koordinatori per te drejten e Informimit

Lajmet Aktivitete Fjalime të drejtuesve të MBZHR-së

 

Lajmet/Aktivitete/Fjalime të MBZHRAU-se

Pasqyrohen ne faqen zyrtare www.bujqesia.gov.al;

klikoni këtu

Menjëherë,pas Lajmet Aktivitete Fjalime

www.bujqesia.gov.al;  "Menu Lajme, Njoftime per shtyp,Aktivitete,Intervista"

Koordinatori për të drejtën e informimit

Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve, detyrave të autoritetit publik dhe Institucioneve

 

 

Neni 7/1/a/d

 

Struktura  organizative 

Funksionet e MBZHR

Regullorja e MBZHR

Institucionet në varësi

 

 

Menjëherë pas miratimit të aktit nga titullari.

 

 

Faqja zyrtare www.bujqesia.gov.al;"Menu Ministria”

 

 

 

Koordinatori per te drejten e Informimit

Mbi prioritet e MBZHR-së

 

Prioritete e MBZHR-së në faqen zyratare wwwbujqesia.gov.al;

Menuja "Programi"

Bujqësia dhe Blegtoria

Ujitja dhe Kullimi

Siguria Ushqimore

Rikuperimi i dëmeve në bujqësi

Projekti i Burimeve Ujore dhe Ujitjes

Sipas fushes se veprimtaries MBZHR-se

Faqja zyrtare www.bujqesia.gov.al;

Menu “Programi”

Koordinatori per te drejten e Informimit

Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik,

orarin e punës,

emrin dhe kontaktet

e koordinatorit për të drejtën e informimit.

 

 

 

 

 

 

Neni7/1/ç

Adresa e MBZHR

Koordinatori për të drejtën e informimit

 

Menjehere pas miratimit nga Titullari i Autoritetit Publik

Faqja zyrtare

www.bujqesia.gov.al;"Programi", "Programi i transparences", "Koordinatori per te drejten e informimit"

Koordinatori per te drejten e Informimit

Shërbimet qe ofron çdo Drejtori e MZHR-së

 

 

 

 

Ne faqen zyrtare te autoritetit Publik ne internet www.bujqesia.gov.al;

Klikoni këtu

 

 

 

Menjehere pas miratimit nga Titullari i Autoritetit Publik

Faqja zyrtare www.bujqesia.gov.al;

 

Koordinatori per te drejten e Informimit

Publikimet mbi gjith bazen ligjore (Udhëzime dhe Urdhra MinistriVKM, Ligje) per çdo drejtori të MBZHR-së

 

Ne faqen zyrtare te autoritetit Publik ne internet www.bujqesia.gov.al;

Në menunë "Legjislaconi"

Këtu do të gjeni  njoftimet për kosultime publike

 

Menjehere pas miratimit nga Titullari i Autoritetit Publik

Faqja zyrtare www.bujqesia.gov.al;

Menu “Legjislacion”

Koordinatori per te drejten e Informimit

Publikime dhe informacione Transparencembi ( Trasparencen ndaj publikut, programi I trasparencës, raportime te Institucioneve te varasise, te dhena financiare dhe buxhetore, raporte auditime, shprehje interesi si dhe emerime te reja)

 

Faqja zyrtare www.bujqesia.gov.al;

Mbi Transparencen:"Menu-Programi, Programi i transparences"

Mbi te dhenat financiare/buxhetore:

Mbi Raporte/Auditime/Shprehje Interesi/Emerime:

"Menu Lajme,Publikime, Publikime te tjera"

Menjehere pas miratimit nga Titullari i Autoritetit Publik

Faqja zyrtare www.bujqesia.gov.al;

Mbi Transparencen:"Menu-Programi, Programi i transparences"

Mbi  Raportimet e institucioneve te varesise"Menu Ministria, Institucionet e varesise"

Mbi te dhenat financiare/buxhetore:"Menu Lajme, Publikime, Publikime te tjera, Monitorimi i Buxhetit"

Mbi Raporte/Auditime/Shprehje Interesi/Emerime:"Menu Lajme,Publikime, Publikime te tjera"

Koordinatori per te drejten e Informimit

 

V. PUBLIKIMI

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, MBZHR vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.bujqesia.gov.al   dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Programi i Transparencës”.

VI. MONITORIMI

Komisioneri për të Drejtën e  Informimit dhe Mbrojtjen e  të Dhënave Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit.

Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale të transparencës.