Skema kombëtare mbështetëse për vitin 2018

Skema kombëtare mbështetëse për vitin 2018  : 

 

Dokumentet e bashkangjitur