Projekti SARED

Projekt i financuar nga qeveria e

Danimarkës dhe Gjermanisë.

Zbatuar nga MBZHRAU dhe GIZ .

Foto Galeri