Drejtoritë e Bujqësisë

 Baza Ligjore e Krijimit

Drejtoritë e Bujqësisë, në Qarqe janë krijuar me VKM nr. 95, datë 13.02.2003 “ Për krijimin në qarqe të Drejtorive te Bujqësisë ”.

Funksioni i përgjithshëm

Zbatimi i programit të Qeverisë në fushën e Bujqesisë,  në fushat si më poshtë :

 • Mbrojtja e shëndetit të kafshëve, bimëve dhe garantimin e shëndetit të njerëzve nga sëmundjet që rrjedhin nga kafshët dhe cilësia e ushqimeve.
 • Sigurimi i informacionit bujqësor.
 • Mbështetja me asistencë teknike dhe teknologji e fermerëve.
 • Dhënia e garancisë në cilësinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit.
 • Sigurimi i mbështetjes për Agroindustrinë, tregun dhe marketingun.
 • Sigurimi i informacionit statistikor në përputhje me modelin e BE-së.

 

Lista e DB-ve

Duke klikuar mbi emrin e DB-se ju mund të konsultoni të dhënat e kontaktit për të.

 1. DB Tiranë
 2.  DB Durrës
 3. DB Elbasan
 4. DB Fier
 5. DB Dibër
 6. DB Berat
 7. DB Kukës
 8. DB Vlorë
 9. DB Shkodër
 10. DB Korçë
 11. DB Gjirokastër
 12. DB Lezhë
 13. DB Lushnje