Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, zhvillon takimin konsultativ me shoqërinë civile, grupet e interest për PBA 2019-2021 - Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Postuar më: 15/05/2018

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, zhvillon takimin konsultativ me shoqërinë civile, grupet e interest për PBA 2019-2021

Në kuadër të përgatitjes së PBA2019-2021 për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, në zbatim të Nenit 26, të ligjit Nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar”, sipas kerkesave ne Udhezimin e Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr. 7, date 28.02.2018 “Per procedurat e pergatitjes se Programit Buxhetor Afatmesem” dhe te Udhezimit nr. 7/1 date 28.02.2018 ne datat 26 dhe 27 prill 2018, Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural, zhvillon takimin konsultativ me shoqërine civile, grupet e interest për PBA 2019-2021.