Procedurat e Prokurimit të zhvilluara në 2017

Regjistri i Realizimeve të Prokurimeve Publike për MBZHR per vitin 2017

DOKUMENTET E BASHKANGJITUR