Programi Kombëtar i Praktikave të Punës

Praktikë në Ministrinë e Bujqësisë Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave

Bazuar në VKM nr. 395,  datë 29.4.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e programit kombëtar të praktikave të punës në administratën shtetërore dhe institucionet e tjera publike”, MBZHRAU dhe institucionet në varësi të saj, kanë ofruar gadishmërinë për pranimin aplikantëve, sipas profileve të përzgjedhura nga çdo institucion.