DREJTORIA E AUDITIMIT

RREGULLORJA

LEGJISLACIONI

1.      Ligji nr. 114 date 22.10.2015 “Per uditimin e brendshem ne sektorin publik”

2.      Ligji nr. 10296 date 08.07.2010 “Per menaxhimin dhe kontrollin financiar”

3.       Manuali i Auditimit të brendshëm

4.       Udhëzim12, datë  05.06. 2012

5.      Urdheri i Ministrit te Financave nr. 69 date 29.09.2010 “Per miratimin e manualit te procedurave te auditimit  te brendshem”

6.       V.K.M nr. 83 date 03.02.2016 “Per miratimin e kritereve te krijimit te njesive te auditimit te brendshem ne sektorin publik”

7.       Urdhezimi i Ministrise se Financave “Mbi proçedurat e kryerjes se veprimtarise se auditimit te brendshem ne sektorin publik”

8.       Urdheri i Ministrit te Finanacave nr. 86 date 10.12.2015 “Per miratimin e kodit etik per audituesit e brendshem ne sektorin publik”