KONSULTIMI I STRATEGJISË KOMBËTARE PËR ZHVILLIM DHE INTEGRIM 2015-2020

Draft-Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020

Njoftim për konsultimin publik  

Mbi Strategjinë:

(Draft) Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 (SKZHI) është dokumenti kryesor strategjik kombëtar që mbështet zhvillimin e qëndrueshëm social dhe ekonomik të vendit, duke siguruar përmbushjen e standardeve dhe progresin në procesin e integrimit evropian.

SKZHI 2015-2020 kombinon agjendën zhvillimore me proceset integruese të vendit, duke përmbledhur vizionin, prioritetet dhe objektivat madhore kombëtare. SKZHI 2015-2020 është një platformë kyçe për planifikimin e zhvillimit të vendit për periudhën 5 vjeçare 2015-2020.

Qëllimi i procesit të konsultimit:

Mbledhja e rekomandimeve dhe komenteve nga qytetarët, publiku i gjerë, shoqëria civile, partnerët socialë dhe për zhvillim, mbi adresimin e sfidave të zhvillimit dhe integrimit, orientimin e reformave të vendit në nivel afatmesëm, si dhe pasurimin e këtij dokumenti me mendimet mbi reformat dhe prioritetet strategjike të vendit.

Ju ftojmë të dërgoni komentet dhe rekomandimet Tuaja, brenda 30 ditëve, në adresën: info@konsultimiskzhi.gov.al 

 

Pjesën e SKZHI 2015-2020 mbi konsultimin tematik “Rritja përmes përdorimit të qëndrueshëm të burimeve dhe zhvillimit të territorit”,mund ta SHKARKONI KËTU

Në rast se paraqisni interes për të konsultuar të gjithë dokumentin, mund ta shkarkoni në një nga lidhjet si vijon

1.Kryeministria:

Link

 2. Ministria e Punëve të Jashtme:

Link

3. Ministria e Financave: 

Link

4. Ministria e Integrimit Evropian:

Link

5. Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë, Turizmit dhe Sipërmarrjes:  

Link

 

Faleminderit !