Raportimi dhe vlerësimi i GVV-ve

Raportimi dhe vlerësimi i GVV-ve

GVV-të e regjistruara në regjistër raportojnë për veprimtarinë e tyre pranë strukturës përgjegjëse në ministri, në baza vjetore, brenda muajit mars të vitit pasardhës.
Struktura përgjegjëse në ministri vlerëson aktivitetin e GVV-ve dhe përmbushjen nga ana e tyre të parimeve dhe të kritereve të përcaktuara nga legjislacioni dhe u ofron sugjerime/rekomandime kur e konsideron të nevojshme.