Strategjia e zhvillimit lokal

Strategjia e Zhvillimit Lokal (hartimi I strategjise, metodologjia etj)

Strategjia (kliko këtu) e zhvillimit lokal e udhëhequr nga komuniteti miratohet nga Asambleja e Përgjithshme e GVV-së dhe miratohet në ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit rural vetëm pasi vërtetohet se përmban të paktën këto elemente:
a) numrin e banorëve dhe përkufizimin e zonës për të cilën ajo zbatohet;
b) analizën e nevojave të zhvillimit dhe potencialin konkurrues të zonës, përfshirë analizën e aspekteve të forta, dobësive, mundësive dhe risqeve në zhvillimin e zonës;
c) përshkrimin e strategjisë dhe objektivave të saj, përshkrimin e karakteristikave inovative dhe të integruara të saj dhe një hierarki objektivash, duke përfshirë objektivat e matshme për rezultatet. Në lidhje me rezultatet, objektivat mund të shprehen në terma sasiorë ose cilësorë;
ç) përshkrimin e procesit gjithëpërfshirës të komunitetit të zonës “LEADER” gjatë përgatitjes së saj;
d) planin e veprimit, që përcakton veprimet konkrete që zbatohen për realizimin e objektivave të saj;
dh) përshkrimin e rregullave të menaxhimit dhe të monitorimit të strategjisë, aftësinë e strukturës së GVV-së për të zbatuar strategjinë, si dhe përshkrimin e rregullave të detajuara për vlerësimin e zbatimit të saj;
e) planin financiar për zbatimin e strategjisë, si dhe burimet e financimit të tij. Ministri mund të rekomandojë rishqyrtimin e strategjisë së miratuar nga Asambleja lidhur me plotësimin e saj me elementet e përcaktuara sipas Ligjit.

Strategjia duhet te kete strukturen e meposhtme:

Hyrja: Jepet nje përshkrim i shkurtër i situates së GVV-se, numri i banoreve dhe përkufizimi i zonës për të cilën ajo zbatohet. Analiza e nevojave të zhvillimit dhe potenciali konkurrues i zonës, përfshirë analizën e aspekteve të forta, dobësive, mundësive dhe risqeve në zhvillimin e zonës. Identifikimi i problemeve, shkaqeve, argumentimi i nevojës për ndërhyrje.
Baza Ligjore dhe institucionale: Informacion mbi regjistrimin në |Gjykatë, Aktin e Themelimit dhe Statusin e përditësuar. Detajohen organet vendimmarrëse dhe ekzekutive. Pasqyrohet roli i autoriteteve publike.
Vizioni i strategjisë dhe misioni: Përshkrimi i strategjisë. Vizioni dhe misioni i qartë. Përshkrimi i procesit gjithpërfshirës te komunitetit të zones “LEADER” gjatë përgatitjes së saj.
Indikatorët: Cili do të jetë impakti i strategjisë/grupet që do të preken/ si do të ndikohet në aspektin ekonomik, social dhe mjedisor. Percaktimi i indikatoreve SMART.
Qëllimi i politikës dhe objektivave specifike: Cilat janë qëllimet e politikës dhe objektivave të saj, përshkrimi i karakteristikave innovative dhe të integruara të saj dhe një hierarki objektivash, duke përfshirë objektivat e matshme për rezultatet që do të arrihen.
Masat prioritare: Përcaktimi i masave konkrete që pritet të realizohen nga GVV-të, në territorin e caktuar, brenda një periudhe kohe të caktuar dhe buxhet të caktuar.
Plani i veprimit, buxheti dhe koordinimi: Hartimi i planit të veprimit, i cili përcakton veprimet konkrete që do të zbatohen për realizimin e objektivave të saj dhe arritjen e rezultateve.
Plani i monitorimit dhe Mitigimi i risqeve: Përshkrimi i rregullave të menaxhimit dhe monitorimit të strategjisë, si dhe përshkrimi i rregullave të detajuara për vlerësimin e zbatimit të saj.
Plani financiar: Hartimi i planit financiar për zbatimin e strategjisë, si dhe burimet e financimit të tij.