RREGULLORE

 1. Urdher nr. 465, date 14.08.2019 për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së murtajës afrikane të derrave të shfaqur në Estoni, Letoni, Lituani, Poloni dhe Ukrainë
 2. Urdher nr. 464, date 14.08.2019 për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së murtajës afrikane të derrave të shfaqur në Bullgari, Rumani, Sllovaki, Belgjikë, Hungari, Serbi dhe Moldavi
 3. Udhëzim. Mbi Kriteret, që Duhet të Plotësojë një Laborator Veterinar i Autorizuar..pdf
 4. U.Për Miratimin e Rregullores Lajmërimin në Stukturat e BE-së
 5. Udhëzim. Për Krijimin e nje Faqe Elektronike
 6. Udhëzim. Për Mrojtjen e Kafshëve Gjatë Therjes..pdf
 7. Urdhër për Unifikimin e Procedurave, Metodave dhe Dokumentacionit të Funksionimit të Laboratorëve.pdf
 8. Urdhër. Mbi Mbrojtjen e Kafsheve të Mbajtura për Qëllime Bujqësore..pdf
 9. Urdhër. Për Miratimin e Formateve Standart për Vendosjen e Gjobës..pdf
 10. Urdhër. Për Miratimin e Formateve Standart të Procesverbaleve të Groposjes, Eliminimit, Vlerësimit dhe Dëmshpërblimit të Kafshëve..pdf
 11. Urdhër. Për Miratimin e Formularit të Raportimit të Menjëhershëm të Sëmundjeve Infektive në Kafshë dhe Listën e Sëmundjeve
 12. Urdhër. Për Miratimin e Rregullores Kërkesat e Shëndetit të Kafshëve të Zbatuara në Lëvizjet jo Tregtare të Kafshëve të Shoqërimi
 13. Urdhër. Për Miratimin e Rregullores Mbi disa Kërkesa Shtesë në Tregëtine e Gjedhit Lidhur me Rhinotrakeitin Infektiv të tij..pdf
 14. Urdhër. Për Miratimin e Rregullores mbi Disa Kushte, Lidhur me Sëmundjen e Aujezkut, në Tregëtine e Drrave
 15. Urdhër. Për Miratimin e Rregullores Mbi disa Masa Mbrojtëse në Lidhje me Tregëtinë e Shpendëve
 16. Urdhër. Për Miratimin e Rregullores mbi Kërkesat Shëndetsore të Kafshëve të Akuakulturës
 17. Urdhër. Për Miratimin e Rregullores mbi Kontrollin e Sëmundjes se Murtajës Afrikane të Derrave..pdf
 18. Urdhër. Për Miratimin e Rregullores mbi Kriteret që do te zbatohen në Përpilimine Planit të Kontigjencës për Kontrollin e Sëmundjes së Aftës Epizootike..pdf
 19. Urdhër. Për Miratimin e Rregullores mbi Kushtet e Shëndetit të Kafshëve që Zbatohen në Tregëtine e Kafshëve të llojit Dhën e Dhi..pdf
 20. Urdhër. Për Miratimin e Rregullores mbi Kushtet që duhet të Plotësohen për të Arritur dhe Mbajtur Territorin e Vëndit
 21. Urdhër. Për Miratimin e Rregullores Mbi Kushtet Sanitaro-Veterinare të Tregëtimit dhe Eksportimit të Pulave dhe Vezëve për Inkubim në Vëndet e BE-së..pdf
 22. Urdhër. Për Miratimin e Rregullores mbi Masat Specifike të Kontrollit të Sëmundjes së Murtajës Klasike të Derrave..pdf
 23. Urdhër. Për Miratimin e Rregullores mbi Monitorimin e Zoonozave dhe Shkaktarëve Zoonotokë..pdf
 24. Urdhër. Për Miratimin e Rregullores mbi Problemet Shendetësore që Perekin Tregëtinë e Gjethit dhe Derrave..pdf
 25. Urdhër. Për Miratimin e Rregullores mbi Vendosjen e Kritereve për Planet Kombëtare për Përshpejtimin e Shrrënjosjes së Brucelozës
 26. Urdhër. Për Miratimin e Rregullores për Kontrollin e Sëmundjes së Brucelozës në të Imta..pdf
 27. Urdhër. Për Miratimin e Rregullores për Luftimin e Sëmundjes së Tërbimit ( Rabias) në Kafshë..pdf
 28. Urdhër. Për Miratimin e Rregullores për Mbrojtjen e kafshëve Gjatë Transportit..pdf
 29. Urdhër. Për Miratimin i Rregullores mbi Monitorimin e Zoonozave dhe Agjentëve Zoonotike..pdf
 30. Urdhër. Për Reduktimin e Prevalencës së Seriotipeve të Salmonelës në Tufat e Rritura të Llojit Gallus Gallus..pdf
 31. Urdhër.Miratimi i rregullores mbi disa Masa Mbrojtëse ndaj Influences Avjare dhe Lëvizjeve te Zogjve te Shoqërimit në Territorin e Republikës së Shqipërisë..pdf
 32. Urdhër.Miratimi i Rregullores mbi Masat e Përgjithshme për Kontrollin e disa Sëmundjeve në Kafshë dhe Masat Specifike Lidhur me Sëmundjet Vezikulare të Derrit..pdf
 33. Implementimi Rregullores Regjistri Fermes, Pasaporta
 34. Implementimi Rregullores Regjistri Fermes, Pasaporta (2)
 35. Implementimi Rregullores Regjistri Fermes,Gjedhet
 36. IR e Kafsheve dhe fermave Blektorale
 37. Rregullore Sistemi Regjistrimit IR