Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

  1. Drejtoria e Politikave Veterinare
  2. Drejtoria e Politikave të Sigurisë Ushqimore
  3. Drejtoria e Politikave të Shëndetit të Bimëve, Farërave, Fidanëve dhe Plehërave
  4. Drejtoria e Politikave dhe Programeve të Peshkimit dhe Akuakulturës