Enea Hoti
Sekretar i Përgjithshëm

Z. Enea Hoti, ka kryer me rezultate të larta studimet e doktoraturës në shkencat juridike, pranë Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Lodzit (Poloni) si dhe studimet e larta për drejtësi në Universitetin e Varshavës (Poloni). Ai ka kryer gjithashtu studime pasuniversitare “Shkolla e të Drejtës Italiane dhe Europiane”, pranë Universitetit të Katanias (Itali) & Universitetit të Varshavës (Poloni).

Z.Hoti ka një eksperiencë pune 14 vjeçare në sektorin publik dhe në shoqërinë civile.

Në vitet 2017-2018 ka mbajtur pozicionin e Drejtorit të Përgjithshëm në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe të Përputhshmërisë, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

Në vitet 2013-2016 ka qenë këshilltar për reformën territoriale në kabinetin e Ministrit të Shtetit për Çështjet Vendore. Ka drejtuar grupin teknik të punës për hartimin e ligjit të ri të vetëqeverisjes vendore si dhe atë të Strategjisë Ndërsektoriale të Decentralizimit. Ai ka drejtuar me sukses projektin STAR (UNDP) për reformën territoriale në pozicionin e Drejtorit Kombëtar të Projektit. Ka qenë anëtar bordi i Autoritetit Rrugor Shqiptar, Entit Kombëtar të Banesave dhe Agjencisë Shtetërore për Shërbimet e Integruara.

Përpara angazhimit në sektorin qeveritar ka qenë i angazhuar si drejtues, këshilltar apo ekspert në projekte për zhvillimin lokal dhe rural të financuara nga organizata si USAID, OSCE, CoE, EU, AADF.

Në periudhën 2014-2016, ka qenë përfaqësues i Shqipërisë në Komitetin Europian për Demokraci dhe Qeverisje, të Këshillit të Evropës (Strasburg). Në vitin 2014, ka marrë pjesë në programin e lidershipit në SHBA, të organizuar nga Departamenti i Shtetit. Është trajner i çertifikuar nga USAID për parandalimin e konfliktit të interesave dhe nga GTZ për menaxhimin e fondeve IPA.

Z.Hoti është ekspert i njohur për cështje të decentralizimit, qeverisjes vendore si dhe zhvillimit lokal dhe rural. Ai ka publikuar një sërë botimesh dhe artikujsh profesional në këto fusha.

Zotëron shumë mirë gjuhën angleze, gjuhën polake si dhe gjuhën italiane.