Informacione dhe dokumenta që kërkohen shpesh

Disa nga llojet e dokumentave që kërkohen më shpesh në MBZHR, i gjeni të listuara më poshtë:

  • Nxjerrje kopje shkresash nga arkiva.
  • Statistika
  • Vërtetime pune
  • Kërkesa për kryerje praktike pune
  • Kërkesa në lidhje me tokat me qira
  • Kërkesa mbi subvencinet
  • Kërkesa mbi urdhërat , ligjet e miratuara kur nuk gjenden në sistemin e ligjeve .org etj