Ligji per mendim me publikun

Projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10465, datë 29.09.2011 “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

DOKUMENTET E BASHKANGJITUR