Plani vjetor për vitin 2018 në lidhje me procesin e vendimarrjes të MBZHR