Programi i Transparencës

I. HYRJE

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit  Rural

Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.

Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ndërton dhe rrit transparencën në punën e saj institucionale, nën garancinë e Ligjit për të Drejtën e Informimit.

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të Ligjit për të Drejtën e Informimit.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural d, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.bujqesia.gov.al , si dhe në mjediset e pritjes së publikut.

Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse, e cila prodhon ose administron dokumentin.

Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë, ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet.

Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje.

Faqja zyrtare e MBZHRAU është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj.

Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

II. PARIME TË PËRGJITHSHME

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural janë:

“E drejta për informim” është e drejtë Kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.

Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave: MBZHR ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e tij publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë e MBZHRAU-së .

Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.

Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (këtej e tutje KDIMDP).

Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.

Informacioni publik  pa kërkesë duhet të jetë:

–          i plotë;

–          i saktë;

–          i përditësuar;

–          i thjeshtë në konsultim;

–          i kuptueshëm;

–          lehtësisht i aksesueshëm;

–          i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.

III. INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit  Rural vendos në dispozicion të publikut në faqen e saj të internetit www.bujqesia.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit:

Strukturën organizative të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit  Rural ;

Tekstet e plota, të konventave që janë ratifikuar, të ligjeve, të akteve nënligjore, të kodeve të sjelljes, dokumente politikash, të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të tij dhe që prek publikun e gjerë;

Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës;

Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;

Të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;

 

Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;

Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara;

Informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë:  listën e kontratave të lidhura, shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara, informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;

Informacion për shërbimet që autoriteti i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit, një përshkrim të kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato, informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh, çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik;

Çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik, procedura, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP-së, një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;

MBZHRAU-ja, gjithashtu, krijon dhe arkivon një kopje digjitale të faqes zyrtare të tij në internet, të plotësuar me informacionin që kërkohet në programin e miratuar të transparencës, si dhe për metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të informacioneve publike, të cilat vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë;

Informacioni i publikuar sipas kësaj skeme, përditësohet sa herë ai ndryshon.

 

IV. TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS SË MINISTRISË SË BUJQESISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

 

Kategoritë e informacionit publik pa kërkesë Baza ligjore Dokumenti/Përmbajtja Afati kohor për publikim Mënyra e publikimit Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit apo disponimin e tij.
Përshkrimi i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik.

Të dhëna për arsimimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë. Përshkrim i procedurave të zgjedhjes, kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve.

Neni 7/1/a/d Struktura analitike e MBZHR, struktura e pagave dhe funksionet e punonjësve

https://bujqesia.gov.al/struktura-analitike-e-mbzhr/

 

https://bujqesia.gov.al/struktura-e-pagave-ne-mbzhr/

 

Organigrama

https://bujqesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/03/Organigrama-Shqip.pdf

 

Arsimi dhe kualifikimet e drejtuesve.

https://bujqesia.gov.al/arsimi-dhe-kualifikimet-e-zyrtareve-te-larte/

 

https://bujqesia.gov.al/funksionaret-deklarues-te-pasurise-sipas-ligjit/

 

https://bujqesia.gov.al/ministri/

https://bujqesia.gov.al/zevendes-ministrat/

https://bujqesia.gov.al/kabineti/

https://bujqesia.gov.al/sekretar-i-pergjithshem/

https://bujqesia.gov.al/drejtorite/

 

Procedura për marrjen e vendimeve:

Neni 43 i Kodit të Procedurave Administrative.

 

Përditësoht pas çdo akt emërimi. Në faqen zyrtare në menunë “Ministria”.

 

 

 

 

 

Në faqen zyrtare në menunë
“Programi i Transparencës”

Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve / Sektori i Burimeve Njerëzore
Akte ndërkombëtare ligje;

akte nënligjore;

dokument politikash;

dokument tjetër.

Neni 7/1/b

 

 

Rregullore

https://bujqesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/12/Rregullore-per-parandalimin-e-konfliktit-te-interesave-ne-ushtrimin-e-funksioneve-publike-ne-Ministrine-e-Bujqesise-dhe-Zhvillimit-Rural-2019-Copy-1.pdf

 

Rregullore e brendshme e MBZHR

 

Ligje

 

Vendime të Këshillit të Ministrave

 

Strategji Ndërsektoriale

 

 

 

Urdhra

 

Udhëzime

 

 

Manuale

 

Rregullore / Legjislacion ndërkombëtar

 

https://bujqesia.gov.al/kontakto-me-drejtorine-perkatese/

 

https://bujqesia.gov.al/legjislacioni-per-veterinarine/

 

 

Pas miratimit të rregullores nga Ministri

 

 

Pas botimit në fletoren zyrtare

 

 

 

 

 

Pas miratimit nga Ministri

 

 

 

Në faqen zyrtare në menunë “Legjislacion”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBZHR dhe të tjerë institucione
Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim,

adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit përkatës.

Neni 7/1/c Format kërkese

https://bujqesia.gov.al/modeli-i-kerkeses-per-informacion/

 

Format ankese

https://bujqesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/03/Mbzhr_Formular_Ankese.pdf

 

https://bujqesia.gov.al/informacion-per-procedurat-qe-duhen-ndjekur-per-te-bere-nje-kerkese-per-informim-dhe-tarifat-e-dhenies-se-informacioit-te-kerkuar/

 

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” Nr. 2, Tiranë, K.P. 1001

 

Orari: E Hënë – E Enjte   08:00-16:30

 

E Premte   08:00-14:00

 

Adresë e-mail:  info@bujqesia.gov.al

denonco@bujqesia.gov.al

Pas miratimit të programit të transparencës.

 

Menjëherë në rast ndryshimesh

Në faqen zyrtare në menunë

 

“Programi i Transparencës”

Koordinatori për të Drejtën e Informimit
Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës,

emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit.

Neni 7/1/ç Koordinatori

 

Adenisa Ago

Email: Adenisa.Ago@bujqesia.gov.al

 

Nr. i Gjelbër: 08005056

Tel: 04 2226551

 

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” Nr. 2, Tiranë

 

Orari: E Hënë – E Enjte   08:00-16:30

E Premte   08:00-14:00

 

https://bujqesia.gov.al/koordinatori-per-te-drejten-e-informimit/

Pas miratimit të urdhrit të caktimit të Koordinatorit. Në faqen zyrtare në menunë “Programi i Transparencës” Koordinatori për të Drejtën e Informimit
Mekanizmat monitories;

Raporte auditi;

Dokumentet me tregues performance;

Neni 7/1/dh Raporte auditimi nga KLSH

 

 

https://bujqesia.gov.al/raporte-auditimi/

Menjëherë pas depozitimit në MBZHR ose publikimit në faqen zyrtare të monitoruesve.

 

 

Në faqen zyrtare në menunë “Programi i Transparencës”

 

 

 

 

 

 

 

 

Drejtoria e Auditimit
Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit.

Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtëpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara.

Neni 7/1/e Buxheti

 

 

 

 

 

Raporte monitorimi të buxhetit

 

 

 

https://bujqesia.gov.al/monitorimi-i-buxhetit/

Pas miratimit të ligjit të buxhetit.

 

 

Çdo katër mujor.

Në faqen zyrtare në menunë “Programi i Transparencës” Drejtoria e Buxhetimit dhe Menaxhimit Financiar
Informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat, përkatësisht sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik përfshirë:

 

i) listën e kontratave të lidhura;

ii) shumën e kontraktuar;

iii) palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara;

iv) informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;

Neni 7/1/ë Regjistri i parashikimeve të prokurimeve publike

 

https://bujqesia.gov.al/regjistri-i-parashikimeve/

 

Regjistri i realizimit të prokurimeve publike

 

https://bujqesia.gov.al/procedurat-e-prokurimit-te-zhvilluara-ne-mbzhr/

Menjëherë pas dërgimit në APP. Në faqen zyrtare në menunë “Programi i Transparencës” Drejtoria e Prokurimeve dhe Partneriteteve / Sektori i Prokurimeve / Sektori i Bashkëfinancimit, Partneriteteve dhe Monitorimit të Kontratave
Shërbimet e Autoritetit për publikun; Neni 7/1/f Regjistri i njoftimeve

 

https://bujqesia.gov.al/njoftime-2/

 

Tarifat e dhënies së informacionit të kërkuar

 

https://bujqesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/03/urdheri_i_ministrit_per_web_001.pdf

Përditësoht periodikisht.

 

 

 

 

Në faqen zyrtare në menunë “Lajme”

 

Në faqen zyrtare në menunë “Programi i Transparencës”

MBZHR

 

 

 

 

Drejtoria e Buxhetimit dhe Menaxhimit Financiar / Koordinatori për të Drejtën e Informimit

Çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik. Neni 7/1/g Për ankesa në lidhje me veprimet ose mosveprimet të MBZHR-së, ju mund të shkruani në adresat elektronike:

info@bujqesia.gov.al

denonco@bujqesia.gov.al

Çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik. Neni 7/1/gj Projekt akt ligjor dhe nënligjor

Projekt strategji

 

Dhënie mendimi

 

 

 

https://bujqesia.gov.al/shprehni-mendimin-tuaj-mbi-hartimin-e-ligjeve-politikave-dhe-funkisoneve-te-mbzhr/

Pas nënshkrmit të relacionit shoqërues. Në faqen zyrtare në menunë “Programi i Transparencës” Drejtoria e Programimit, Standartizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator / Drejtoria e Buxhetimit dhe Menaxhimit Financiar
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të ligjit nr. 119/2014 Neni 7/1/i Tabelë

 

 

https://bujqesia.gov.al/regjistri-i-kerkesave-dhe-pergjigjeve-2/

Pas miratimit të programit të transparencës. Në faqen zyrtare në menunë “Programi i Transparencës” Koordinatori për të Drejtën e Informimit
Një përshkrim të kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato. Neni 7/1/j Subvencionet e dhëna nga MBZHR dhe procedurat për t’i përfituar ato

 

https://bujqesia.gov.al/subvencionet-e-dhena-nga-mbzhrau-dhe-procedurat-per-ti-perfituar-ato/

Përditësohet periodikisht Në faqen zyrtare në menunë “Programi i Transparencës” Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural
Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh. Neni 7/1/k Kopje të shkresave

Statistika

Vërtetime

Kërkesa për praktikë pune

Kërkesa mbi tokat me qira

Kërkesa mbi subvencionet

Urdhra, Udhëzime, VKM, Ligje

https://bujqesia.gov.al/informacione-dhe-dokumenta-qe-kerkohen-shpesh/

Përditësohet periodikisht Në faqen zyrtare në menunë “Programi i Transparencës” MBZHR
Informacione të tjera të dobishme. Neni 7/1/l Publikime

https://bujqesia.gov.al/publikime/

 

Intervista

https://bujqesia.gov.al/category/intervista/

 

Aktivitete

https://bujqesia.gov.al/aktivitete/

 

Statistika

https://bujqesia.gov.al/statistika/

 

Programi Kombëtar i Praktikave të Punës

https://bujqesia.gov.al/programi-kombetar-i-praktikave-te-punes/

 

Programi i integruar për zhvillim rural

https://bujqesia.gov.al/programi-i-integruar-per-zhvillimin-rural-programi-i-100-fshatrave-2/

 

Skema Kombëtare Mbështetëse

https://bujqesia.gov.al/skema-kombetare-mbeshtetese-per-vitin-2018/

 

Qiradhënia e tokave bujqësore

https://bujqesia.gov.al/qiradhenia-e-tokave-bujqesore/

 

Bujqësia dhe blegtoria

https://bujqesia.gov.al/bujqesia-dhe-blegtoria/

 

Këshilla për fermerët

https://bujqesia.gov.al/keshilla-per-fermeret/

 

Ujitja dhe kullimi

https://bujqesia.gov.al/ujitja-dhe-kullimi/

 

Peshkimi

https://bujqesia.gov.al/peshkimi/

 

Siguria ushqimore

https://bujqesia.gov.al/siguria-ushqimore/

 

Prodhim bio

https://bujqesia.gov.al/prodhim-bio/

 

Programi IPARD II (2014 – 2020)

https://bujqesia.gov.al/programi-ipard-ii-2014-2020/

 

 

 

 

 

 

 

Projekte

https://bujqesia.gov.al/

Përditësohet periodikisht Në faqen zyrtare në menunë “Lajme”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në faqen zyrtare “Programi”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në faqen zyrtare në menunë “POGRAMI IPARD II (2014 – 2020)”

 

Në faqen zyrtare në menunë “Projekte”

MBZHR
Mbajtja e dokumentacionit nga MBZHR. Neni 7/1/h Tabelë
Dokumentat dhe afatet e ruajtjes së tyre
Pas miratimit të akteve. Në faqen zyrtare në menunë “Programi i Transparencës” Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Arkiv – Protokollit

 

V. PUBLIKIMI

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, MBZHR vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.bujqesia.gov.al   dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Programi i Transparencës”.

VI. MONITORIMI

Komisioneri për të Drejtën e  Informimit dhe Mbrojtjen e  të Dhënave Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit.

Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale të transparencës.