VENDIMET GJYQËSORE

Database e vendimeve gjyqesore deri me 30.6.2023

Database e vendimeve gjyqesore deri me 30.04.2023

Database e vendimeve gjyqesore deri me 30.12.2022

Database e vendimeve gjyqesore deri me 31.8.2022

Database e vendimeve gjyqësore deri më 31.12.2021

Databaza e vendimeve gjyqësore e përditësuar 30.09.2021

Databaza e vendimeve gjyqësore e përditësuar 30.05.2021

Databaza e vendimeve gjyqësore e përditësuar më 28.2.2021

Database e likuidimeve të autorizimeve për vendime gjyqësore të MBZHR dhe Institucioneve të saj të varësisë deri më 31.07.2020

Database e likuidimeve të autorizimeve për vendime gjyqësore të MBZHR dhe Institucioneve të saj të varësisë deri më 31.12.2019

Database i Vendimeve Gjyqësore deri më 30.08.2019 për MBZHR

Database për vendimet gjyqësore 2019

Database për vendimet gjyqësore 31.10.2018

Database për vendimet gjyqësore 31.01.2018

Database për Vendimet Gjyqësore viti  2017

Database për Vendimet Gjyqësore viti  2017

Database për Vendimet Gjyqësore viti 2017

Database për Vendimet Gjyqësore nga dt.01.09.2016 deri më 31.12.2016 

Database për vendimet gjyqësore nga dt.01.04.2016 deri me dt. 31.08.2016

Database për vendimet gjyqësore të formës së prerë deri në datën 20.05.2015

Database për vendimet gjyqësore nga dt. 20.05.2015 deri në datën 30.10.2015

Data Baze e vendimeve gjyqesore 30.10.2015-30.03.2016

Dokumentet e bashkangjitur